Contact to “Newsday Myanmar”

မဂၤလာပါ
သတင္းမ်ား စံုလင္စြာ တင္ဆက္ေပးသည့္ Newsday Myanmar သို႔ ေၾကာ္ျငာမ်ားထည့္သြင္းလိုသည္ျဖစ္ေစ၊
အၾကံျပဳစာမ်ားေပးပို႔လိုသည္ျဖစ္ေစ ေအာက္ပါ contact form မွ, ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။